داشبورد مدیریتی ساینا

آمده ایم تا با ارائه داشبورد های هوش تجاری به شما در هوشمند سازی مدیریت شما کمک کرده باشیم
Image

داشبورد مدیریتی چیست؟

امروزه اطلاعات مهمترين ركن توسعه سازمانها بـه شمار ميرود که با توجه به حجم زیادی از داده ها و پیچیدگی که در درک درستی از داده ها  به وجود می آید ; داشبورد يك پيشنهاد منحصر به فرد و راه حـل قدرتمند برای بر طرف کردن اینگونه مشکلات هستند . ايـن رابـط كاربري قدرتمند، به كـاربران اجـازه مـيدهـد تـا بـه راحتـي اطلاعات را بخوانند و درك كنند . داشبوردها بـه وسـيله اطلاعاتي كه از منابع مختلـف جمـع آوري شـده اسـت رونـد مناسب عملكرد را نشان ميدهند و با تشخيص به موقع يـك عملكرد منفي، از تبديل شدن مشكلات كوچك به مشـكلات بزرگتر جلوگيري ميكند . ، داشـبورد ديجيتـال ميتواند دادههاي مربوط به سيستمهاي اطلاعات كـامپيوتري جدا از هم را با يكديگر ادغام نمايد و معيارهاي كليدي جريان كـاري را خلاصـه كنـد و در زمـان واقعـي بـراي تسـهيل تصميمگيري آگاهانه آنها را در يك فرمـت رنگـي همـراه بـا  اشكال گرافيكي به مديران عرضه نمايد.
داشبوردها همچنين مـيتواننـد تصـميمگيـريهـا را بـا طرحهاي استراتژي سازمان همراستا كند .هنگـامي كـه عملكرد يك شاخص از يك دامنه از پيش تعيين شـده خـارج شود داشبورد به وسيله تغيير رنگ يا ارسال هشدار آن را نشان ميدهد و به كاربران اجازه ميدهند تا بـه وسـيله واكـاوي جزئيات دادهها ريشه مشكل را پيدا كنند

مزایای داشبورد

  • صرفه جویی در زمان 
  • درک عمیقی از کسب و کار
  • تجسم داده ها 
  •  استخراج اطلاعات
  • تجزیه و تحلیل سریع داده
  • بهبود عملکرد سازمان
  • اصلاح عملیات 
Image

چرا داشبورد ما ؟

از مزیت هایی که داشبورد ساینا را از دیگر داشبورد ها متمایز کرده می توان به بومی بودن و پشتیبانی از زبان فارسی برای درک بهتر مدیران و همچنین طبق نظر و سلیقه کاربران قابل سفارش می باشد 
Image

مشتریان داشبورد

سازمان های که داشبورد ما را تجربه کردند
Image

شرکت آموزشی تحلیلی تارگت

Image

شرکت توسعه زیر ساخت نوآوری دژ پل پارتاک

Image

صندوق پژوهش و فناوری استان اصفهان

برای دریافت مشاوره وکسب اطلاعات بیشتر با وارد کردن ایمیل با شما در ارتباط خواهیم بود